לייעוץ ללא התחייבות אנא מלאו את פרטיכם:
שם:
טל':
אימייל:
שטח גג:
 
 

תנאי שימוש באתר

1.כללי

1.חברת טיב סולאר בע"מ ו/או מי מטעמה (להלן: "החברה" או "מפעילת האתר") הינם מקימי אתר WWW.TIVSOLAR.CO.IL (להלן: "האתר").

2.השימוש בלשון זכר הינו לצורך הנוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

3.השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו, כפוף לתנאים ולהוראות המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש"). אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב וקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך למלוא התנאים וההוראות המפורטות להלן בתנאי השימוש.

אם סעיף או הוראה אינה מובנת לך, הינך מתבקש לפנות לחברה באי מייל dror@tivsolar.co.il או לפנות אלינו דרך עמוד "צור קשר", על מנת לקבל הבהרה לשביעות רצונך. כל עוד לא התקבלה הבהרה כאמור ו/או כל עוד הבהרה כאמור אינה לשביעות רצונך, הינך מתבקש שלא להשתמש באתר.

4.החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר זה.

5.אתר זה נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו, ללא קבלת הסכמת החברה, מראש ובכתב, הינו אסור בהחלט. 

הסכמה לתנאי השימוש באתר

1. משתמש האתר מצהיר בזה כי הוא מסכים למלוא התנאים המפורטים בתנאי השימוש ולמלוא תנאי השימוש.

2. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא. היה ותעשה כן, כל נזק שייגרם לך, אם ייגרם, יהיה באחריותך הבלעדית וחברה או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי. 

הגבלת אחריות של מפעילת האתר ומי מטעמה

1.החברה אינה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לך בשל הסתמכות על מצג כלשהו המופיע באתר ו/או תמונה ו/או בשל התקשרות שביצעת באמצעות האתר. אין להסתמך ו/או לפתח ציפייה כלשהי על בסיס תמונות המפורסמות באתר.

2. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד, המידות הנקובות בשרטוטים משוערות בלבד.

3. המידע באתר זה ניתן כמידע כללי בלבד ולא לצורך ביצוע פעולות ו/או עסקאות קונקרטיות ו/או רכישת מוצרים. אין להסתמך על נתון כלשהו המובא באתר זה לשם ביצוע פעולה או עסקה כלשהי. המידע התקף היחיד הינו מידע בכתב אשר יימסר ע"י החברה.

4. באתר לא מתבצעות פעולות קניה ו/או מכירה של מוצרים. החברה אינה מוכרת ו/או מציעה למכירה ו/או מזמינה להציע הצעות לרכישת מוצריה.

5. חלקם של המוצרים באתר מוצג על ידי מפיצים ו/או ספקים ו/או יצרנים (להלן: "צדדים שלישיים"), על פי מידע שנמסר מאת הצדדים השלישיים ובאחריותם בלבד. החברה אינה מתחייבת לנכונות המידע, ו/או הנתונים שהומצאו ע"י הצדדים השלישיים.

6.השימוש במידע ו/או בנתונים ו/או בתכנים באתר, בין שהוצגו ע"י צדדים שלישיים ובין שהוצגו ע"י החברה, הינו באחריות הגולש בלבד ועל פי שיקול דעתו. החברה אינה אחראית להתאמת התכנים המידע באתר לצרכי הגולש ולמטרותיו.

7.בהצגת המידע באתר אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת, ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי החברה ו/או ע"י צד שלישי כלשהו. ביחס לכל מידע פיננסי ו/או שיווקי ו/או כלכלי ו/או עיצובי - אין באמור באתר כדי להוות ייעוץ ו/או מתן חוות-דעת, ואין בו כדי לפתור את הגולש מאחריות לבצע בדיקות נוספות ולקבל ייעוץ מקצועי.

8.החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, אבדן, הוצאה, כספי או אחר, שייגרם לגולש ו/או לצד שלישי כלשהו בגין הסתמכות או כתוצאה משימוש במידע ו/או בנתונים הנמסרים במסגרת השימוש באתר או כתוצאה ממנו.

9.החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לתמונות ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר. כמו כן, החברה אינה אחראית ולא תשא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו (לרבות על ידי קטינים וכתוצאה מנגיפי מחשב) ו/או בשל הורדה של כל חומר מהאתר (download)

10.החברה רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בקשר לכך.

 

4.קניין רוחני

1.התמונות, התכנים, עיצוב האתר, הגראפיקה, השרטוטים, התיאורים וכל חומר אחר (להלן: תכני האתר") , הינם קניינה הבלעדי של החברה, אשר מוגן בזכויות יוצרים ע"פ חוק.

2.כל הדפים המצויים באתר, לרבות הנתונים, הלוגויים, התמונות, התרשימים, האיורים והמידע שהם מכילים, הם רכושה וקניינה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע המסופק על ידי החברה באתר כהסכמה או כמתן רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים.

3.השימוש באתר נעשה למטרה אישית ופרטית בלבד ואין לעשות בו שימוש מסחרי כלשהו, בין אם למטרת רווח ובין אם לאו, ללא הסכמה מפורשת ובכתב מהחברה.

4.אין להעתיק או לפרסם את תכני האתר ו/או דפי האתר, במלואם או בחלקם ו/או לעשות בהם או במידע שבתוכם שימוש כלשהו, בכולם או בחלקם, לרבות שימוש מסחרי, ללא הסכמתה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

5.כמו כן, אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של מפעילת האתר בכתב ומראש.

5.שונות

1.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר במקרה בו קיים לך חוב כספי לחברה או למי מנותני שירותיה ו/או למפרסמים באתר.

2.החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את האתר, תכניו, מבנהו, מחיריו, סוגי נותני השירות וכל הקשור לאתר ללא הודעה מראש.

3.החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.

4.הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי השימוש המפורטים לעיל.

5.תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר ובמקרה של אי התאמה, תנאי שימוש אלו יגברו.

6.על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בישראל באזור תל-אביב יפו ובבתי משפט אלה בלבד. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות על פי החוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר כי אתה תשא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות.

6.שאלות ובירורים 

1.לבירורים, הערות, הבהרות ושאלות, ניתן לפנות אל מרכז שירות הלקוחות של החברה , או באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת: igal@tivsolar.co.il.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה ביום: 25/11/09
 

 

חברת טיב סולאר בע"מ, המייבאת, מספקת ומרכיבה מערכות לייצור חשמל סולארי – פרויקט מפתח.
© כל הזכויות שמורות לטיב סולאר תנאי שימוש באתר